pp. 14-15, sloop Insula Dei,
polaroids660x495
polaroids100x75
polaroids100x75a
polaroids100x75b
polaroids100x75c
polaroids660x495a
polaroids660x495b
polaroids660x495c
> polaroids