MIRJAM KUITENBROUWER

Der erweiterte Blick (scroll down for German version)

tekst bij mijn werk, ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Galerie Wohnmaschine, Berlijn, 2007

Over de panelen
De panelen die ik maak zijn samengestelde beelden, constructies opgebouwd uit fotofragmenten en geschilderde monochrome vlakken. Die fragmenten zijn afkomstig uit een verzameling van foto’s en afbeeldingen van interieurs die ik gaandeweg heb aangelegd en die zich voortdurend uitbreidt. In de samenstelling van een paneel vormen de fragmenten een nieuwe ruimte. De basis van die samenstelling is altijd een gemeenschappelijk motief. Het uitgangspunt is een overeenkomst tussen twee of meer foto’s van verschillende herkomst. Het gaat steeds om de vergelijking, de associatie tussen die verschillende onderdelen, en vervolgens om de vereniging daarvan. Deze is niet vanzelfsprekend, maar wordt geforceerd door de manier waarop de delen in het paneel een positie en omgeving worden toebedeeld. Alles in de wereld wat we zien en willen begrijpen en een naam willen geven, wordt gezien omdat het herkend wordt: het lijkt op iets anders dat we al kennen, iets dat als archetype fungeert, waardoor vergelijkbare dingen onder dezelfde noemer geplaatst kunnen worden. Een deur lijkt op een andere deur, een raam op een ander raam, om het even heel algemeen te maken, omdat iedere deur en ieder raam zijn voorwerpsgebonden specifieke eigenschappen heeft. Volgens een dergelijk systeem is ook mijn fotoarchief opgebouwd: eerst op onderwerp en dan op specificatie. De ‘afdeling’ deuren is bijvoorbeeld opgedeeld in ‘deuren open/deuren dicht’, ‘deuren links instekend/deuren rechts instekend’, ‘deuren op rand’, etcetera. De volgende stap in mijn archivering is dan op kleur, materiaal, oud/nieuw, paneel/glad en zo nog een paar stappen verder, tot er op een gegeven moment een rubriek ‘randen van deurstijlen’, ofwel een verregaande abstrahering van het voorwerp ‘deur’ aanbreekt. Maar het blijft een deur. De wereld is voor mij een gigantisch memoryspel. Niets staat op zichzelf, alles lijkt op iets anders. En bij alles zoek ik naar die evenknie. De blik is dus analytisch en associatief.

Door altijd zo op zoek te zijn naar de samenhang tussen afzonderlijke fragmenten ontstaat er in de beleving van die fragmenten een intensivering. Je zoomt steeds verder in op details en door dat inzoomen wordt de aandacht opgeblazen, met verlies van omgeving en dus met verlies van context. Hoe langer je kijkt, hoe groter het wordt wat je ziet, je gaat er in op. En dit is waar ik de laatste dagen steeds aan denk: als aan ‘de vergrotende blik’. In dat inzoomen zit dus automatisch ook het afstand nemen, doordat je de omgeving uit het zicht verliest. In de panelen gebeurt nog iets. De beeldfragmenten die door associatie bij elkaar gebracht zijn, heb ik visueel in mijn hoofd over elkaar heen gelegd om de overeenkomsten naar voren te halen. In het paneel vervolgens, komen ze naast elkaar te staan, in een parallelle schakeling. Zodoende worden ze in een tweedimensionale ruimte geplaatst, en in een perspectivisch verband gemonteerd. De tussengelegen ruimte, die geschilderd is, maakt die schakeling geloofwaardig.

Over de werkwijze
Mijn verhouding tot de wereld is een indirecte. Alles in mijn werk duidt op die indirecte omgang, evenals de titels van teksten en tentoonstellingen: ‘Instant extension’, ‘De wereld is een omleiding’, ‘Hier is gisteren – Yesterday is here’, ‘Autoreverse reflections’. Om tot een (reflexief) inzicht te komen moet er iets tussen waar je op uitziet en jezelf geschoven worden. Iets dat de blik niet blokkeert, maar omleidt. Zodat de waarneming indirect wordt. Er komt een geleide tussen het oog en datgene waar de blik op rust in te staan: zoiets als afstand, een raam of een camera. Die geleide is de gids van de waarnemer. Een paar jaar geleden stuitte ik op de titel van een boek die onmiddellijk tot de verbeelding sprak. Het heette ‘Aber ich lebe nur von den Zwischenräumen’ (‘Ein Gespräch, geführt von Herbert Gamper’ met Peter Handke). Dat die tussenruimtes het centrum werden van een persoonlijke belevingswereld vond ik zeer herkenbaar. Tussen mij en de wereld zit ook afstand. Mijn interesse lijkt zich te beperken, maar leidt evenwel tot grote hoeveelheden waarnemingen. Om met die waarnemingen in een zekere voldoening te leven, moet ik dat wat me interesseert en aangrijpt handmatig verwerken, met terugwerkende kracht. Daarin ligt voor mij de openbaring, in de wederkering van de werkelijkheid.

De ontwikkeling van de eigen persoon wordt door de omstandigheden gevormd. Beïnvloeding komt van buitenaf. (Je wordt overspoeld door indrukken.) Het is steeds een andere magneet die op je kop wordt gedrukt. Daardoor vinden binnenin wisselingen plaats, verschuivingen van elkaar verdringende bewustzijnsfragmenten. In dat aantrekkingsgebied organiseert zich een motief: de beweeggrond waarop fragmenten van verschillende oorsprong (eigen en oneigen) zich vastzetten. In dat veld ontstaat in de kiem nieuw werk. Het is dus niet dat je het onderwerp van je obsessie verliest, het is de invalshoek die wisselt. Daar moet je je op instellen. Het beeld voor de uitnodigingskaart van de tentoonstelling ‘Der erweiterte Blick’ toont dit facettenoog op de wereld en in het bijzonder de vermenigvuldiging van het zicht op een en hetzelfde onderwerp. Het raam met het raster van talrijke rechthoekige vergrootglazen heb ik in het najaar van 2003 gebouwd voor de tentoonstelling ‘1:10’ in Air de Paris. Doordat de lenzen sterker en minder sterk vergroten (verkleinen) onstaat er zoiets als een gefacetteerd totaal. Maar ook iedere afzonderlijke lens geeft een totaalbeeld. Deze vermenigvuldiging van de blik en de perspectivische omkeringen van groot en klein kom je behalve op visueel gebied ook tegen in bijvoorbeeld de literatuur. De Franse schrijver/filosoof Gaston Bachelard heeft in zijn werk ‘La poétique de l’espace’ een hoofdstuk gewijd aan de miniatuur (‘La miniature’), waar hij schrijft over ‘de vergrotende blik’(!). Hij doet dit aan de hand van de fenomenologie. ‘De miniatuur ontplooit zich ter grootte van een universum. Het grote (…) ligt in het kleine besloten. Een loep pakken wil zeggen opletten, maar is aandacht zelf al niet een loep? Ergens de aandacht op vestigen is het onder de loep nemen.’1 ‘De paradox is dat als je in de miniatuur leeft je in een kleine ruimte grote bewegingsvrijheid krijgt.’2

Het gaat erom grip op de wereld te krijgen. Je zit zo dicht op de wereld en tegelijkertijd ben je er zo van afgescheiden. Het doel van het werk is een samenhang te ontraadselen en een eenheid te creëren, en om dit te bereiken moet het werk zo goed mogelijk in elkaar zitten.
 

Mirjam Kuitenbrouwer
uittreksel uit WDB 40, aantekeningen bij het werk, januari/februari 2007
 

noten:
1. Gaston Bachelard, De Miniatuur, hoofdstuk VII uit La poétique de l’espace, 1957, vertaling Jacq Vogelaar in Raster 116, 2007, p. 98
2. idem, p. 102


 

Der erweiterte Blick (German version)

text on my works in addition to the similar titled exhibition at Galerie Wohnmaschine, Berlin, 2007

Von die Paneele
Es sind zusammengesetzte Bilder, Konstruktionen, aufgebaut aus bestehenden Fragmenten. Die Fragmente kommen aus einer Sammlung die in gewisser Weise eine Welt begrenzt, ein Konzentrat aus einem sehr großem Gebiet. Einige Teile der Sammlung formen in Zusammensetzung in einem Paneel eine Ganzheit, die wieder als ein kleines Total wirken soll, so wie eine Welt. Jede Paneel ist in dieser Art etwas, dass seine eigene Komplexität hat. Die Grundlage zu der jeweiligen Zusammenfügung ist immer ein gemeinschaftliches Motiv. Der Ausgangspunkt ist eine Ähnlichkeit oder Übereinstimmung zwischen zwei oder mehrere Foto’s (von unterschiedliche Herkunft). Es handelt sich immer um eine Gleichung, die Assoziation zwischen die verschiedenen Teilen und danach um deren Vereinigung, welche nicht natürlich ist, aber trotzdem eine gewisse Selbstverständlichkeit bekommen muss, durch die Weise wie die Bildfragmente in dem Paneel einer Position und Umgebung zugeteilt werden. Alles in der Welt was wir sehen und verstehen oder benennen möchten, wird gesehen weil es (wieder-)erkannt wird: es ähnelt etwas anderem was wir schon kennen, etwas das wie ein Archetyp fungiert und somit vergleichbare Sachen unter dieselbe Nenner gesetzt werden können. Eine Tür gleicht einer Tür, ein Fenster gleicht einem Fenster, um es sehr allgemein zu sagen. Jede Tür und jedes Fenster hat aber so seine spezifischen Kennzeichen. Eigentlich ist nach diesem System mein Fotoarchiv geordnet. Erstens nach Gegenstand und dann nach Spezifikation. Für mich ist die Welt also ein riesen Memoryspiel, nichts steht auf sich selbst, alles ähnelt etwas anderem. Der Blick ist also analytisch und assoziativ.

Wenn man immer auf der Suche ist nach dem Zusammenhang der einzelnen Fragmente entsteht in dem Erlebnis dieser Einzelteile eine Intensivierung. Man holt die Details näher heran und dadurch wird die Beachtung aufgeblasen (mit Verlust von Umgebung/Kontekst von das Fragment). Je länger man schaut, desto größer wird das, was man sieht, man kan sich in der Gegenstand verlieren und das ist es, woran ich die vergangenen Wochen stets gedacht habe: ‘der erweiterte Blick’. Bei diesem näher heran holen von Details ist also automatisch auch das ‘Entfernen’ einbezogen, weil man die ursprüngliche Umgebung aus dem Auge verliert. In der Paneele passiert noch etwas. Die Fragmente die durch visuelle Assoziation zusammengefügt sind, habe ich bei der Erkennung im Kopf gewissermaßen auf einander gelegt, um die Übereinkunfte passend (angemessen) zu machen. In das Paneel werden sie neben einander plaziert. Dazu werden sie in zweidimensionaler Raumdarstellung positioniert und aufmontiert. Die Fragmente werden sozusagen parallel geschaltet. Der Raum, der gemalte Raum in dem Bild macht diese Schaltung glaubwürdig.

Über die Arbeitsweise
Mein Verhältnis zur Umwelt ist eine indirektes. Vieles in meinen Arbeiten äußert sich auch demzufolge, z.B. in dem Ausstellungstitel und Texten wie ‘Instant Extension’, ‘Die Welt ist eine Umleitung’, ‘Hier ist Gestern - Yesterday is here’, ‘Autoreverse reflexions’. Ich habe eine sehr beschränktes Interesse an der Welt und die führt zu eine große Menge Wahrnehmungen und um mit diese Wahrnehmungen in einer bestimmten Befriedigung zu leben, muss ich dass was mich interessiert, ergreift, handmässig verarbeiten, rückwirkend. Darin zeigt sich die Offenbarung, in der Gegenseitigkeit der Welt. Um zu einer (reflexiven) Einsicht zu kommen, muss man etwas zwischen das was man ansieht und sich selbst schieben. Etwas das der Blick nicht blockiert sondern umleitet, sodass die Wahrnehmung indirekt wird. Das was zwischen das Gesehene und das Auge gestellt wird ist ein Abstand, oder ein Fenster, eine Kamera, etwas das die Rolle hat von einem Begleiter, einem Leiter. Vor einigen Jahre stieß ich auf den Titel eines Buches das gleich meine Phantasie erregte, es hieß ‘Aber ich lebe nur von den Zwischenräumen’ (‘Ein Gespräch, geführt von Herbert Gamper’ mit Peter Handke). Das diese Zwischenräumen die Mitte wurden einer persönlichen Erlebniswelt, konnte ich wiedererkennen.

Die Entwicklung der eigene Person wird angegeben durch die Umstände in denen er lebt. Beeinflussung kommt von Außen (überschwemmt werden von Eindrücken). Es ist stets ein andere Magnet welcher auf seinem (meinem) Kopf gedrückt wird. Daher finden in dem Innere ständig Wechselungen statt, Verschiebungen von einander verdrängenden Bewusstseinsfragmenten. In diesem Anziehungsgebiet organisiert sich ein Motiv, es ist ein gewisser Boden worauf die Fragmente unterschiedlichen Ursprungs (eigen und uneigen) sich festsetzen. In diesem Feld entsteht als Keim die neue Arbeit. Es ist nicht so, dass man das Thema seiner Obsession verliert, es ist der Einfallswinkel der sich wechselt. Darauf muss man sich einstellen. Das Bild ‘Der erweiterte Blick’ zeigt dieses komplexe Auge auf die Welt gerichtet und ins Besondere die Vervielfältigung von Ansichten eines einfachen Motives. Das Fenster mit dem Muster von zahlreiche Vergrösserungsgläser habe ich im Herbst 2003 gebaut für die Ausstellung ‘1:10’ in Air de Paris. Da die verschiedene Linsen stärkere und schwächere Vergrösserungs- oder Verkleinerungseigenschaften haben, ensteht ein gewisses facettiertes Total. Aber auch jedes einzele Vergrößerungsglas zeigt ein Total. Diese Vervielfältigung der Blick und die perspektivische Umkehrungen von groß und klein findet man natürlich auch auf anderen Schichten der Erfahrung (nicht nur inm visuelle Bereich), z.B. in der Literatur. Der französische Schriftsteller/Philosoph Gaston Bachelard hat in seinem Werk ‘La poétique de l’espace’ (1957) ein Kapitel der Miniatur (‘La miniature’) gewidmet, wo er über den erweiterte Blick schreibt (!). Er bezieht sich auf die Lehre der Fenomenologie. “Die Miniatur entfaltet sich so groß wie ein Universum, das Große liegt in dem Kleine eingeschlossen. Eine Lupe zu benutzen sagt ‘Achtung!’, aber ist Aufmerksamkeit in sich selbst nicht bereits eine Lupe? Einer Sache Aufmerksamkeit zu schenken ist es sie unter die Lupe zu nehmen.” “Das Paradox ist, wenn man in einer Miniatur lebt, man in einem kleinen Raum eine große Bewegungsfreiheit bekommt.” (Übersetzung aus die niederländische Ausgabe).

Es geht darum irgendwie die Welt im Griff zu haben. Man ist so nahe an der Welt und zu gleicher Zeit so getrennt davon. Das Ziel ist mittels der Arbeit einen Zusammenhang zu enträtseln und um dieses Ziel (Klarheit) zu erreichen, sollte die Arbeit so gut wie möglich konstruiert sein.
 

Mirjam Kuitenbrouwer
Auszug aus WDB 40, Aufzeichnungen zu die Arbeit, Januar/Februar 2007

back to previous page